KAB

Deze pagina legt u uit welke klachtprocedure u kunt volgen bij ontevredenheid over uw behandelaar, of diens behandeling. De beroepsorganisatie waarvan de behandelaar lid is, is aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

 

Kwalitatief goede zorg

 

U heeft bewust gekozen voor een alternatieve of complementaire behandelmethode. Van een behandelaar mag u verwachten dat hij of zij goede zorg levert. De beroepsorganisaties die aangesloten zijn bij de KAB bewaken de kwaliteit van hun leden door op onder meer opleidingseisen en verplichte nascholingen te controleren.

 

Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze beroepsorganisaties is geregistreerd, dan weet u dus dat u met een goed opgeleide zorgverlener te maken heeft.


Het kan in de praktijk voorkomen, dat u toch ontevreden bent over de manier waarop u behandeld of bejegend bent. Dan biedt de klachtenregeling van de KAB een mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. De KAB spant zich niet alleen in om tot een oplossing te komen, maar ook voor het  verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening.

 

De klachtenregeling

 

Sinds 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Belangrijkste punten uit deze nieuwe wet zijn dat bij een klacht:

 

-         een ‘open’ gesprek tussen cliënt en zorgverlener moet plaatsvinden;

-         u zich kunt laten bijstaan door een Klachtenfunctionaris (KF), die u gratis wordt aangeboden door de zorgverlener;

-         een KF kan bemiddelen, zodat er informeel, vormvrij en oplossingsgericht gewerkt kan worden;

-         een KF u kan ondersteunen in dit proces;

-         een KF ervoor zorgt dat de klachtenbehandeling binnen een redelijke termijn wordt afgerond;

-         een KF u op de mogelijkheid kan wijzen om de klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.

 

De Klachtenfunctionaris kan u al vanaf het ‘open’ gesprek behulpzaam zijn.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

 

1. Het is natuurlijk het best wanneer u het probleem eerst zelf met uw zorgverlener kunt bespreken en oplossen. Uw zorgverlener rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt vaak veel problemen de wereld uit.

 

2. Komt u er met uw zorgverlener niet uit, dan kunt u de zorgverlener vragen om een Klachtenfunctionaris (KF). Iedere beroepsorganisatie aangesloten bij de KAB beschikt over een KF.

3. De KF is onafhankelijk en helpt u bij het formuleren en schriftelijk indienen van uw klacht. Dit is voor u kosteloos.

 

4. De KF zal de zorgverlener om een schriftelijke reactie en oplossing vragen.

 

5. De KF maakt een schriftelijk verslag van het proces, de afspraken en de oplossing. Als het probleem naar uw tevredenheid is opgelost, wordt het verslag door u, de zorgverlener en de KF ondertekent.

 

6. Als er geen oplossing wordt bereikt, wijst de KF op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Geschilleninstantie KAB (GI KAB), waar uw zorgverlener bij is aangesloten.

 

7. De GI KAB doet een bindende uitspraak. Het oordeel en het verslag van de KF wegen daarin mee.

 

8. Voor een klachtenbehandeling bij de GI KAB dient u als klager eenmalig € 50 te betalen. In het geval dat de GI KAB u in het gelijk stelt -uw klacht gegrond verklaart-, zijn er voor u geen verdere kosten aan verbonden. Blijkt uw klacht ongegrond te zijn, dan kan de GI KAB de overige behandelkosten bij u in rekening brengen tot een maximum van € 500. 


 

Waarover kunt u een klacht indienen?                

 

U kunt klachten hebben over de praktijkvoering in de breedste zin, namelijk:

 

- op organisatorisch gebied (beschikbaarheid,   bereikbaarheid, wachtlijst, samenwerking met en afstemming op andere zorgverleners);

- op relationeel gebied (bejegening,   ongewenste  intimiteiten,   informatieverstrekking);

- op inhoudelijk gebied (nalatigheid in de  behandeling, foutieve behandeling, niet of te laat terug verwijzen naar bijv. de huisarts);

- op materieel gebied (hygiëne, steriliteit en veiligheid);

- op elk ander gebied waarvan u denkt dat de zorgverlener zich niet zo gedraagt, of handelt zoals u mag verwachten.

 

Aangesloten Beroepsorganisaties zijn:

  • MBOG  Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
  • NWP    Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke Geneeskunde
  • NVA     Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
  • Zhong  Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde

 

Informatie over de Geschilleninstantie KAB

U kunt zowel schriftelijk als telefonisch contact opnemen.

Geschilleninstantie KAB

Postbus 2122

6022 AC  BUDEL

Telefoonnummer: 0495-499585

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag

Van 09.30 tot 12.30 uur.